ייפוי כוח מתמשך

עם ייפוי כוח מתמשך את/ה יכול/ה להבטיח את עתידך

מהו ייפוי כוח מתמשך ולמה אני צריך את זה ?

בוודאי שמעת לאחרונה על המושג החדש בעולם המשפט "ייפוי כח מתמשך" ושאלת את עצמך במה מדובר.

אם כך, המאמר שלהלן בדיוק בשבילך, על מנת לעשות קצת סדר ולהסביר כיצד באמצעות ייפוי כח מתמשך את/ה יכול/ה להבטיח את עתידך בכל הקשור לעניין הרפואי, לעניין הרכושי ולמעשה, בכל עניין שתבחר/י לנכון.

נציין כבר עתה כי בשל החשיבות הרבה שהדין רואה בהוראות שניתנות במסגרת ייפוי כח מתמשך, לצורך ייפוי כוח מתמשך חובה לפנות רק לעורך דין שעבר הכשרה מתאימה ומחזיק בתעודה של משרד המשפטים ואשר ניתנה לו באופן אישי.

אז מה זה בעצם ייפוי כוח מתמשך ?

ייפוי כוח מתמשך הנו כלי משפטי פורץ דרך אשר מאפשר לאדם, בשלב בו הוא מבין בדבר, כלומר, מסוגל להבין בעניין מסוים ולקבל החלטות בקשר אליו ולקבוע לעצמו מי יטפל בענייניו הרכושייםמי יטפל בענייניו הרפואיים ובכל נושא אחר שיבחר.

תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הביא עמו שינוי חשוב במצב המשפטי הקיים בו רק לאחר שאדם הפך למי שאינו מבין בדבר, כלומר שאינו יכול לדאוג לענייניו הרפואיים ו/או הרכושיים, מונה עבורו אפוטרופוס, וזאת ללא כל שליטה של האדם לו מונה האפוטרופוס על זהותו של האפוטרופוס והנושאים בהם יטפל עבורו.

במקרים רבים, היה צורך להגיש בקשות דחופות לבית המשפט ו/או לאפוטרופוס הכללי בשל מצב רפואי או אחר, כאשר לא קדמה לכך מחשבה מעמיקה ותכנון ראוי, אלא ביצוע פעולות נסיבתיות בעקבות המצב הנתון, בד"כ בעקבות חוסר מסוגלות של האדם לקבל החלטות בעניינו.

הכלי המשפטי של ייפוי הכוח המתמשך, מעצים את כיבוד רצונו של האדם, את שיתופו בהחלטות ומעודד חיים עצמאיים, כאשר האדם הוא במרכז ולא המוגבלות שלו.

אז מה זה בעצם ייפוי כוח מתמשך ?

למעשה, מדובר בחלופה למינוי אפוטרופוס לאדםכאשר השינוי החשוב ביותר הוא שמדובר בכלי תכנוני צופה פני עתיד.

במקום הליך האפוטרופסות הרגיל שחל בזמן הווה, כלומר, לאור מצבו הנתון של האדם, ייפוי כוח מתמשך הנו כלי הצופה פני עתיד, בעזרתו יכול האדם לתכננן את עתידו כפי שהוא רואה ומבין ולפי רצונו הבלעדי והמפוקח.

במסגרת ייפוי הכוח המתמשך האדם הממנה מחליט מי ינהל עבורו את ענייניו כשלא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו ובאיזה אופן.

מדובר בכלי משפטי, יעיל ומדויק ללא התערבות של בית המשפט.

לצורך חתימה על מתן ייפוי כוח מתמשך, על האדם הממנה להיות בגיר ובעל כשירות להבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו.

הנושאים שניתן לכלול בייפוי הכוח מתמשך

במסגרת ייפוי הכוח המתמשך יכול האדם הממנה לכלול מספר נושאים:

  • את זהות מיופה הכוח או מיופי הכוח
  • את העניינים שבסמכות מיפוה הכוח
  • להורות על הנחיות מקדימות לייפוי הכוח המתמשך
  • להגדיר את תנאי הכניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך
  • להגדיר תנאים לפקיעת ייפוי הכוח המתמשך
  • להגדיר "אדם מיודע" אשר לו ידווחו מיופי הכוח

לצורך הבהרת הדברים, נסקור את הנושאים בהרחבה.

הגדרת זהות מיופה הכוח של האדם הממנה והוראות לעניין קבלת ההחלטות אצל מיופה הכוח

במסגרת ייפוי הכוח המתמשך האדם הממנה קובע מי יהיו מיופה הכוח שלוהאם יהיה מיופה כוח אחד או יותר.

מומלץ למנות מיופה כוח מחליף, למקרה בו מיופה הכוח הראשון לא יוכל לבצע את תפקידו.

מיופה הכוח הם למעשה אלו שיפעלו לצורך ביצוע הוראות האדם הממנה, בהתאם להוראות שבייפוי הכוח המתמשך.

חשוב לציין כי מיופה הכוח צריכים להסכים למינוי שלהם והם נדרשים לחתום על ייפוי הכוח המתמשך.

כמו כן, האדם הממנה יקבע בייפוי הכוח המתמשך כיצד יתקבלו ההחלטות ביחס אליו בין מיופה הכוח, כאשר ברירת המחדל היא כי ההחלטות יתקבלו תוך כדי הסכמה של מיופה הכוח.

מיופה הכוח חייב להיות בגיר, אדם יחיד ולא חברה כאשר במצבים מסוימים כמו למשל אדם שהנו פושט רגל, לא יוכל לשמש כמיופה כוח בעניין רכושי ואילו אדם שהממנה תלוי בו באופן מסוים, לא יוכל לשמש כמיופה כוח בשל ניגוד אינטרסים.

לא ימונה כמיופה כוח אדם שכבר משמש כמיופה כוח של 3 אנשים אלא אם הוא קרוב של האדם הממנה.

דרך קבלת ההחלטות של מיופה הכוח תהיה ככל האפשר בשיתוף של האדם הממנה בעל עניין והחלטה הנוגעים אליו, תוך התייעצות עמו ככל שניתן לברר את דעתו. לצורך כך, מיופה הכוח ימסור לאדם הממנה את הנושא הטעון החלטה ואת החלופות האפשריות, היתרונות והחסרונות של כל אחת מהן. כמובן, כל עוד האדם הממנה מסוגל להבין את הנושאים שעל הפרק.

מיופה הכוח לא יפעל בהתאם לרצון האדם הממנה אם הוא סבור שהדבר יגרום לממנה לפגיעה ממשית.

ככל שמדובר בעניין אישי מהותי או עניין רפואי מהותי, מיופה הכוח לא יפעל בניגוד לרצון הממנה בשעת מעשה או בסמוך לכך, כאשר הוא רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות לביצוע פעולות בניגוד לרצון האדם הממנה, ככל שהוא סבור שמדובר בפעולות לטובת האדם הממנה.

הנושאים שבסמכות מיופה הכוח

במסגרת ייפוי הכוח המתמשך ניתן לכלול את הנושאים הבאים:

  • עניינים רכושיים לרבות ניהול נכסים וחשבונות בנק
  • עניינים אישיים לרבות מגורים ותעסוקה
  • עניינים רפואיים ביחס לאדם הממנה

האדם הממנה רשאי למנות מיופה כוח אחד לעניין הרכושי ומיופה כוח אחר לעניין הרפואי או לעניין מסוים אחר אותו הוא יבקש להסדיר, או למנות את כל מיופה הכוח לכלל ענייניו, הכל לפי רצונו הבלעדי.

למרות האמור לעיל, קיימים מספר חריגים לפעולות שמיופי הכוח לא יוכלו לבצע עבור האדם הממנה כמו פעולה שלפי מהותה או לפי הדין על הממנה לבצעה אישית (למשל אימוץ, הצבעה בבחירות), פעולות הדורשות הסמכה מפורשת (כמו למשל תרומות או מתנות עד סך של 100,000 ₪), פעולות הדורשות אישור פסיכיאטר או פעולות המצריכות אישור בית המשפט מראש (למשל עסקאות נדל"ן, הסתלקות מעיזבון, תרומות ומתנות מעל סך של 100,000 ₪ ועוד).

מיופה הכוח יכול לפעול באמצעות שלוח כמו עו"ד במקרה של צורך בהליך משפטי.

כל עוד מיופה הכוח פעל בתום לב ולפי הוראות בית המשפט או באישורו, אין הוא נושא באחריות אישית לפעילותו במסגרת זו.

מיופה הכוח יהיה זכאי לשכר רק עם נקבע מפורשות וצוין שיעורו, אך בכל מקרה יהיה זכאי לנכות הוצאות בגדר הסביר מנכסי האדם הממנה.

הנחיות מקדימות של האדם הממנה

הנחיות מקדימות בייפוי הכוח המתמשך הן בעצם פירוט של רצון האדם הממנה לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו בעניינים הנכללים בייפוי הכוח.

כלומר, האדם הממנה יכול לפרט תנאים ו/או הוראות מפורטות לגבי האופן בו מיופה הכוח יקבלו את ההחלטות לגביו וכיצד ינקטו פעולות בעניינו.

מדובר בלב ליבו של ייפוי הכוח המתמשך כאשר דרך ההנחיות המקדימות האדם הממנה פשוט נותן הוראות אישיות כפי שהוא ורק הוא רואה אותן לנכון, לגבי הדרך בה ינהגו בו ובענייניו לאחר שלא יהיה מבין בדבר.

תנאי הכניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך

ייפוי כוח מתמשך יכנס לתוקף במועד בו האדם הממנה חדל להיות מסוגל להבין בדבר וכאשר מיופה הכוח מסר לאפוטרופוס הכללי הצהרה שהתקיימו התנאים וקוימו חובות היידוע.

האדם הממנה יכול במסגרת ייפוי הכוח המתמשך לקבוע את הדרך בה ייקבע שהוא אינו מבין בדבר, כלומר, אם לצורך כך תידרש חוות דעת מומחה או בדרך אחרת. בכל מקרה, מיופה הכוח לא יוכל לקבוע לבדו כי התקיים התנאי לכניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף.

חושב לציין כי כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף אינו מהווה קביעה כי כשרותו המשפטית של האדם הממנה נשללה.

התנאים לפקיעת ייפוי הכוח המתמשך

תקופת תוקפו של ייפוי הכוח המתמשך תקבע בהתאם להוראות שקבע האדם הממנה בייפוי הכוח המתמשך או אם התקיימה עילת ביטול.

עילת ביטול יכולה להיות עם פטירת האדם הממנה או מיופה הכוח, כאשר מיופה הכוח אינו כשיר עוד למלא את תפקידו, כאשר מיופה כוח הודיע בכתב לאדם הממנה כי הוא אינו מעוניין עוד לשמש בתפקידו.

באופן בו ידווח מיופה הכוח על ביצוע תפקידו וזהות האדם המיודע

במסגרת ייפוי הכוח המתמשך, האדם הממנה רשאי למנות "אדם מיודעשהנו אדם לו מיופה הכוח מחויב לדווח על החלטות או פעולות שבייפוי הכוח ובתנאים שיוגדרו על ידי הממנה.

ניתן למנות אדם מיודע אחד או יותר אך האדם המיודע לא יהיה קרוב משפחה של מיופה הכוח אלא אם מיופה הכוח עצמו הנו קרוב של האדם הממנה.

על מיופה הכוח לדווח על פעולותיו לפי העניין.

על התקיימות התנאים לכניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך עליו להודיע לאדם הממנה ולאדם המיודע שנקבע בייפוי הכוח המתמשך וכן לקרוב או למנהל מעון במקום מגורי האדם הממנה וכן לאפוטרופוס הכללי.

עם פקיעת תוקף ייפוי הכוח המתמשך, על מיופה הכוח להודיע לאפוטרופוס הכללי כאשר במקרה של התפטרות עליו להודיע לאדם הממנה, כל עוד הוא מבין בדבר, או לבן זוג או קרוב, ככל שהאדם הממנה חדל להבין בדבר.

אז כיצד אני עורך ייפוי כוח מתמשך ?

לצורך עריכת ייפוי כוח מתמשך יש לפנות לעו"ד מתאים שעבר השתלמות מתאימה ומחזיק בתעודה מטעם משרד המשפטים המתירה לו לערוך ייפוי כוח מתמשך, כפי כותב שורות אלה הוסמך באופן אישי.

מדובר בתהליך מרוכז וענייני אשר ניתן לסיימו בזמן קצר ובכך לאפשר לאדם הממנה שקט נפשי, כאשר הוא יודע כי הוא הבטיח את עתידו באמצעות ייפוי הכוח המתמשך.

ככל שהנך מעוניין/נת לערוך ייפוי כוח מתמשך על מנת להבטיח את עתידך הרפואי והרכושי, הנך מוזמן/נת להתקשר למשרדי לתיאום פגישה.
משרדנו ישמח לסייע גם לך כמו להרבה לקוחות מרוצים אחרים.

המידע המשפטי המוגש נערך ע"י עו"ד אלי מור ומהווה מידע כללי בלבדהשימוש במידע אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטימור ושות' – חברת עו"ד ונוטריון ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהיישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע המשפטי הניתן באתר האינטרנט www.mor-lawyers.co.il

אלי מור ושות' – משרד עו"ד ונוטריון טל' 03-6959990

מאמרים ופסקי דין שאולי יעניינו אותך

פסק דין מקרקעין שמש

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 3501/08 בפני: כבוד השופט א' גרוניסכבוד השופטת מ' נאורכבוד השופט א' רובינשטיין המערערים: 1. גמליאל שמש2.

קראו את הכתבה »
קליק אחד ונוכל לקבוע פגישה בעניינך

תודות
לקוחותינו

עוד רגע ואנו מדברים

לקבלת מידע נוסף אנא צרו קשר באמצעות מילוי הפרטים הבאים

תפריט נגישות