תביעה לפינוי מושכר/שוכר – הלכה למעשה

morlogov.png

מתי אפשר להגיש תביעה לפינוי מושכר ?

רבים מהמשכירים נתקלו לא פעם בשוכר אשר לא משלם את דמי השכירות כסדרם ו/או בכלל. בשוכר שלא משלם את התשלומים השוטפים החלים עליו כשוכר כמו ארנונה, מים וחשמל. ולעיתים בשוכר שלא מפנה את המושכר בסיום תקופת השכירות ועוד.

כפי שקבע בית המשפט השלום בחדרה בתא"ח 30612-11-09, העילה לביטול הסכם שכירות היא כאשר השוכר ביצע הפרה יסודית שנקבעה ככזו בהסכם השכירות ו/או הפרה של הסכם השכירות שאינה הפרה יסודית ולאחר שנתן לשוכר ארכה לתיקון הפרה זו.

למשל, שוכר שלא שילם דמי שכירות כסדרם ו/או לא שילם בכלל, יחשב כהפרה יסודית (אלא אם יש פגם קשה בהסכם השכירות) ולכן, אי קיום חובת תשלום דמי השכירות מקנה למשכיר עילת ביטול של הסכם השכירות והגשת תביעה לפינוי מושכר.

אך, אם למשל היה על השוכר לבטח את המושכר בביטוח צד ג' והוא לא מילא אחר התחייבות זו, הרי ככל שהיא לא הוגדרה בהסכם השכירות כחובה שאי קיומה מהווה הפרה יסודית, על המשכיר לאפשר לשוכר אורכה לתיקון ההפרה ורק אם השוכר לא תיקן את ההפרה, יהיה רשאי להגיש תביעה לפינוי מושכר.

בית המשפט יכול לבחון במסגרת תביעה לפינוי מושכר את תום הלב של המשכיר ו/או השוכר. ניקח למשל מצב בו משכיר לא עשה דבר בקשר עם הפרה לא יסודית שביצע השוכר והביע הסכמה בפועל לאי מילוי התחייבות זו, הרי שבית המשפט יכול לקבוע כי אין בכך בכדי להוות עילה לפינוי המושכר.

למרות זאת, ברוב המקרים, כאשר הסכם השכירות נערך כדבעי, חיובי השוכר מעוגנות בו, ברובם, כהתחייבויות עיקריות שהפרתן מהווה הפרה יסודית, ולכן ברב המקרים למשכיר קיימת עילה להגיש תביעה לפינוי מושכר. זוהי הסיבה בגינה מומלץ לערוך תמיד הסכם שכירות אצל עורך דין אשר ידע לשמור על זכויותיו הבסיסיות והחשובות של השוכר.

מה כוללת תביעה לפינוי מושכר ?

תביעה לפינוי מושכר, יכולה להכיל רק סעד לפינוי המושכר. 

יחד עם זאת, המשכיר יכול להגיש תביעה נוספת, למשל תביעה כספית, בד בבד לתביעה לפינוי וללא צורך בקבלת רשות מבית המשפט. כמו כן, ניתן לפעול במקביל למימוש שטר החיוב ו/או המחאות שניתנו להבטחת התחייבויות השוכר.

לכתב התביעה יש לצרף את טיעוני המשכיר, תצהירי עדות ראשית מטעמו, חוות דעת מומחה, ככל שיש צורך בכך, וכל אסמכתא משפטית ו/או עובדתית שהמשכיר מבקש להסתמך עליה בתביעה לפינוי מושכר. באותה הדרך על השוכר הנתבע להגיש את כתב הגנתו לא יאוחר מתוך 30 ימים מהמועד שהומצא לו כתב התביעה.

כיצד מתנהל ההליך לאחר הגשת התביעה לפינוי מושכר ?

התיקון המשמעותי ביותר בתקנות אלה הוא, כי בית המשפט יקבע מועד לדיון בתביעת הפינוי לא יאוחר מ- 30 יום מהמועד האחרון להגשת כתב ההגנה האחרון. בפועל מציאות עומס התיקים בבית המשפט מכתיבה קצב איטי יותר, אך עדיין מהיר, וכך, בדרך כלל, בעת הגשת כתב התביעה, בית המשפט קובע בו ביום מועד בו ישמע הדיון בתביעה, כאשר מועד הדיון הנו עד כחודשים לאחר הגשת התביעה, כך שבעצם עם הגשת התביעה לפינוי מושכר, משריין לעצמו מועד דיון.

 המידע המשפטי המוגש נערך ע"י עו"ד אלי מור ומהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי. אלי מור ושות' – חברת עו"ד ונוטריון ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע המשפטי הניתן באתר האינטרנט www.mor-lawyers.co.il  

אלי מור ושות' – חברת עו"ד ונוטריון  טל' 03-6959990

צרו איתנו קשר

לקבלת מידע נוסף אנא צרו קשר באמצעות מילוי הפרטים הבאים

תפריט נגישות